مصاحبه روزنامه خراسان با رئیس هیئت مدیره شرکت الهیه در خصوص شهر سبز الهیه

این مصاحبه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ در روزنامه سراسری خراسان در صفحه ۵ به چاپ رسیده است.