مصاحبه روزنامه خراسان با رئیس هیئت مدیره شرکت الهیه در خصوص شهر سبز الهیه

این مصاحبه در روز شنبه مورخ 1400/05/09 در روزنامه سراسری خراسان در صفحه 5 به چاپ رسیده است.