مجامع شرکتهای اقماری شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان  در مشهد برگزار شد.

مجامع عمومی عادی شرکت های اقماری شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان عملکرد سال ۱۴۰۰ با حضور همه سهامداران مربوطه و پیرو اطلاع رسانی قبلی، در روز سه شنبه مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در بلوار الهیه –نبش میدان ولی عصر (عج) برگزار گردید.

طبق روال معمول همه ساله مجامع شرکت های اقماری قبل از مجمع شرکت اصلی تشکیل تا عملکرد آن ها در مجمع اصلی، گزارش و سود یا زیان آن ها به صورت تلفیقی در شرکت اصلی قرار گیرد.

بدیهی است گزارش هر مجمع به صورت مفصل و جداگانه تقدیم خواهد شد.