شرکت کشت و صنعت جوین

اين شركت در بهمن ماه سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۶ميلادي) تحت شماره ۲۴۱۲۰ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران تحت عنوان شركت توليدي قند جوين به ثبت رسيد سپس در ديماه ۱۳۵۵ (۱۹۷۷ ميلادي ) به شركت كشت و صنعت جوين تغيير نام يافته است ، و مجددا” در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) به نام شركت سهامي عام كشت و صنعت جوين تبديل و در حال حاضر با سرمايه ۲۳۴ ميليارد ريال منقسم به ۲۳۴ ميليون سهم به فعاليت خود ادامه مي دهد.

آدرس وب سایت: www.jovainco.com