مناقصه تهیه و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد (مورخه ۹۶/۰۴/20)

مناقصه تهیه و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد  (مورخه ۹۶/۰۴/20)

 “پایان مناقصه” اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه  و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد به آدرس قطعه 157 سروش –نبش الهیه 16 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه

مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز (مورخه ۹۶/۰4/10)

مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز  (مورخه ۹۶/۰4/10)

 “پایان مناقصه” اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز به آدرس نبش الهیه 16 پروژه سروش و قطعات اقدسیه 22-24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

خواندن ادامه