مناقصه اجرای کاشی و سرامیک (مورخه ۹۶/۰4/10)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت اجرای کاشی و سرامیک به آدرس قطعات اقدسیه 22-24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

1- اجرای سرامیک سرویس بهداشتی (درز دار) به متراژ 250 متر مربع

2- اجرای سرامیک بدون درز کف واحد (کالیبره) به متراژ 2600 متر مربع

3- اجرای کاشی کاری سرویسهای بهداشتی ( کالیبره) به متراژ 700 متر مربع

4- اجرای کاشی کاری بین کابینت به متراژ 70 متر مربع

توضیحات : تمام موارد مذکور در ذیل بعهده پیمانکار است و هزینه جداگانه پرداخت نمی گردد

 • حمل مصالح به طبقات به عهده پیمانکاراست.
 • تمام لبه های کار باید فارسی شود.
 • تهیه کاشی و سرامیک و سیمان و ماسه و پودر سنگ بعهده کارفرما و الباقی بعهده پیمانکار است.
 • تهیه کلیه لوازم و ابزار آلات مورد نیاز و مصالح از قبیل چسب و موارد غیر مندرج در بند فوق و لوازم کار بعهده پیمانکاراست
 • نصب سنگ توالت ایرانی در تعهد پیمانکار و برابر نصب سرامیک در سرویسها محاسبه می گردد و جداگانه پرداخت نمی شود .
 • سرامیک کاری باید بصورت لوزی انجام می گردد.
 • زمان اجراء 2 ماه میباشد و تاخیرات غیر مجاز جریمه دارد.
 • تهیه کلیه لوازم و ابزار آلات و چسب مورد نیاز بعهده پیمانکاراست.
 • متراژ در وضعیت از روی کار انجام شده محاسبه میگردد .
 • چک کردن کاشی و سرامیک از جهت دو رنگ نشدن و کد بندی به عهده پیمانکار است .
 • کسورات قانونی بعهده پیمانکار است.
 • هرگونه ایرادی در سرامیک کاری و کاشی کاری از قبیل همتراز نبودن ، عدم بندکشی مناسب، لغی، دورنگ بودن و…… غیر قابل قبول بوده و علاوه بر کسر هزینه مصالح ، ترمیم آن به عهده پیمانکار میباشد.
 • در صورت اجرای نادرست و عدم رضایت کارفرما در هر زمان از پروژه ، کارفرما میتواند قرار داد را یکطرفه فسخ و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد
 • مدت زمان تضمین حسن انجام کار 4 ماه بعد از وضعیت قطعی خواهد بود .
 • پیمانکار می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از کار بازدید و نقشه ها را دقیقا بررسی نماید .
 • پیمانکار هنگام عقد قرارداد یک فقره چک به مبلغ کل قرارداد تا پایان زمان تضمین کار در نزد کارفرما خواهد گذاشت تا در صورت ایجاد خسارت نسبت به اخذ وجه آن توسط کارفرما اقدام گردد .
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5/000/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب شماره 6870939622 بانک ملت شعبه شهرک لشگر به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان می باشد .
 • استعلام قیمت در پاکتهای سربسته به همراه فیش تضمین شرکت در مناقصه تحویل دبیرخانه شرکت آبادانی و مسکن الهیه می گردد.
 • برنده مناقصه حداکثر طی 10 روز باید مبادرت به انعقاد قرارداد نماید در غیراین صورت چک تضمین شرکت در مناقصه به نفع کارفرما وصول خواهد شد .
 • ضمانتنامه برنده مناقصه و نفر دوم نزد شرکت باقی می ماند و در صورت استنکاف برنده از اجرای تعهدات حداکثر به مدت یک هفته از اعلام برنده مناقصه سپرده مذکور بدون احتیاج به هر گونه اقدام اداری و قضایی ضبط خواهد شد .
 • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

ابلاغ نتیجه مناقصه بصورت نامه ، فکس ، تلفنی و یا ارسال پیامک ( که مشخصات آن در ذیل آمده )خواهد بود و به منزله ابلاغ رسمی میباشد

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 10 مورخه ۹۶/۰4/17 به دفتر فنی شرکت به آدرس مشهد ، بلوار الهیه ، حاشیه میدان ولی عصر (عج)، طبقه سوم شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن :۱۳-۳۵۳۱۳۶۱۰-۰۵۱