مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز (مورخه ۹۶/۰4/10)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز به آدرس نبش الهیه 16 پروژه سروش و قطعات اقدسیه 22-24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

1- تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه دیواری دو طرفه آهنی با رنگ کوره ای (الکترو استاتیک) دمپردار به متراژ 40000 اینچ مربع

2- تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه برگشت دیواری فلزی با رنگ کوره ای (الکترو استاتیک) به متراژ 26000 اینچ مربع

توضیحات : تمام موارد مذکور در ذیل بعهده پیمانکار است و هزینه جداگانه پرداخت نمی گرد

 • کلیه ابزار آلات و لوازم جهت ساخت و نصب واجراء و مصالح مورد نیاز بعهده پیمانکار می باشد.
 • ضخامت کلیه ورقهای مورد استفاده باید یک میلی متر باشد .
 • بارگیری و حمل و تخلیه و حمل به طبقات بعهده پیمانکار است.
 • اندازه گیری نهایی بعهده پیمانکار است و کارفرما مسئولیتی ندارد.
 • هر نوع خسارت به ساختمان هنگام نصب بعهده پیمانکار است .
 • مبنای محاسبه متره روی کار است .
 • همه سطوح باید رنگ آمیزی کامل شود.
 • کلیه کسورات بعهده پیمانکار است .
 • مقدار رنگ باید به گونه ای باشد که پوشش کامل طبق تایید کارفرما انجام گردد .
 • بکار گیری کارگران زیر سن قانونی و بدون مجوز کار از مراجع ذیصلاح ممنوع است و مسئولیت عدم رعایت آن بعهده پیمانکار میباشد.
 • با توجه به اینکه هزینه تامین وسایل ایمنی در قیمتهای فوق منظور شده است لذا تامین وسایل و آموزش نحوه استفاده و کنترل استفاده از آنها بعهده پیمانکار است.
 • پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت باید از کار بازدید نماید و نقشه ها را دقیقاً بررسی نماید و تمام موارد را در ارائه پیشنهاد منظور کند وهر گونه ابهام را کتبا از کارفرما استعلام نماید.
 • پیمانکار میبایست هنگام عقد قرارداد یک فقره چک به میزان کل مبلغ قرارداد در وجه شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان به کارفرما تسلیم تا در صورت ایجاد خسارت نسبت به اخذ وجه آن اقدام گردد .
 • 10% مبلغ هر وضعیت تا هنگام طی شدن دوره تضمین و تحویل بدون عیب و نقص کل کار در نزد کارفرما می ماند .
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5/000/000 میلیون ریال به صورت وجه نقد به حساب شماره 6870939622 بانک ملت شعبه شهرک لشگر به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان می باشد .
 • ضمانتنامه برنده مناقصه و نفر دوم نزد شرکت باقی می ماند و در صورت استنکاف برنده از اجرای تعهدات حداکثر به مدت یک هفته از اعلام برنده مناقصه سپرده مذکور بدون احتیاج به هر گونه اقدام اداری و قضایی ضبط خواهد شد .
 • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

ابلاغ نتیجه مناقصه بصورت نامه ، فکس ، تلفنی و یا ارسال پیامک (که مشخصات آن در ذیل آمده) خواهد بود و به منزله ابلاغ رسمی میباشد

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 10 مورخه ۹۶/۰4/17 به دفتر فنی شرکت به آدرس مشهد ، بلوار الهیه ، حاشیه میدان ولی عصر (عج)، طبقه سوم شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن :۱۳-۳۵۳۱۳۶۱۰-۰۵۱