مناقصه خرید و نصب درب رول آپ (مورخه ۹۶/۰۴/۲1)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت خرید و نصب درب رول آپ به آدرس اقدسیه 22 و 24 موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد.

متراژ تقریبی: بشرح  ذیل :

1- تیغه 8 سانتی آلومینیوم آکوک اراک آنادایز شده با رنگ الکترو استاتیک از نوع سنگین به متراژ 300 متر مربع

2- تیغه 10 سانتی آلومینیوم آکوک اراک آنادایز شده با رنگ الکترو استاتیک از نوع سنگین به متراژ 100 متر مربع

3- موتور ساید 600 کیلو گرم با کنترل باکس و دو عدد ریموت با مارک بارزانته تعداد 26 دستگاه

4- ریل آلومنیومی 10 با نوار مویی به طول 30 متر

5- ریل آلومنیومی 6 با نوار مویی  به طول 70 متر

6- شفت 16 و متعلقات بطور کامل ( رنگشده)  به طول 140 متر

7- هزینه حمل ونصب و راه اندازی تعداد 26 عدد

توضیحات: اجراء و تهیه تمام موارد ذیل بعهده پیمانکار است و پرداخت جداگانه انجام نمیشود.

 • پروژه قبل از پیشنهاد قیمت بایدبوسیله پیمانکار روئیت گردد بدیهی است پس از اعلام برنده مناقصه هیچگونه عذری در این خصوص پزیرفته نیست
 • لوازم و کار اجراء شده توسط پیمانکار باید مورد تایید نظام مهندسی باشد.
 • مبلغ مالیات بر ارزش افزوده باید در قیمتها لحاظ گردد. کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار است
 • ارائه فاکتور الزامی است
 • پرداخت ارزش افزوده منوط به ارائه فاکتور رسمی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده است.
 • اندازه گیری نهایی بعهده فروشنده است
 • بکار گیری کارگران زیر سن قانونی و بدون مجوز کار از مراجع ذیصلاح ممنوع است و مسئولیت عدم رعایت آن بعهده پیمانکار میباشد.
 • با توجه به اینکه هزینه تامین وسایل ایمنی در قیمتهای فوق منظور شده است لذا تامین وسایل و آموزش نحوه استفاده و کنترل استفاده از آنها بعهده پیمانکار است.
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/000/000 میلیون ریال به صورت وجه نقد به حساب شماره 6870939622 بانک ملت شعبه شهرک لشگر به نام شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان می باشد .
 • پیمانکار یک فقره چک هنگام عقد قرارداد تا پایان دوره تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما خواهد گذاشت تا در صورت ایجاد خسارت نسبت به اخذ وجه آن توسط کارفرما اقدام گردد.
 • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۴ مورخه ۹۶/۰۴/۲۵ به دفتر فنی شرکت به آدرس مشهد ، بلوار الهیه ، حاشیه میدان ولی عصر (عج)، طبقه سوم شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تلفن :۱۳-۳۵۳۱۳۶۱۰-۰۵۱