اجرای عمليات آماده سازي اراضي امامیه و الهیه

 اجراي عمليات آماده سازي اراضي امامیه و الهیه واقع در غرب شهر مشهد به مساحت بالغ بر ۸۲۰ هکتار از پروژه های انجام شده شرکت می باشد .شرکت الهیه خراسان طی قراردادی که با سازمان مسكن و شهرسازي خراسان در سال ۱۳۷۷ منعقد نمود مسئولیت اجرای آماده سازی اراضی شامل عملیات زیر اساس و اساس ، عملیات بتنی ،جدول گذاری وآسفالت خیابانها و معابر اراضی مذکور را بعهده گرفت و  آن را به اتمام رسانده است. لازم به ذکر است از ۸۲۰ هکتار زمین مذکور حدود ۱۸۰ هکتار آن متعلق به سهامداران شرکت الهیه است که عملیات آماده سازی آن توسط شرکت انجام گرفته و هزینه های آن از محل اعتبارات شرکت تامین گردیده است.