اجرای عمليات آماده سازي اراضي امامیه و الهیه

 اجراي عمليات آماده سازي اراضي امامیه و الهیه واقع در غرب شهر مشهد به مساحت بالغ بر 820 هکتار از پروژه های انجام شده شرکت می باشد .شرکت الهیه خراسان طی قراردادی که با سازمان مسكن و شهرسازي خراسان در سال 1377 منعقد نمود مسئولیت اجرای آماده سازی اراضی شامل عملیات زیر اساس و اساس ، عملیات بتنی ،جدول گذاری وآسفالت خیابانها و معابر اراضی مذکور را بعهده گرفت و  آن را به اتمام رسانده است. لازم به ذکر است از 820 هکتار زمین مذکور حدود 180 هکتار آن متعلق به سهامداران شرکت الهیه است که عملیات آماده سازی آن توسط شرکت انجام گرفته و هزینه های آن از محل اعتبارات شرکت تامین گردیده است.