اجراي شبكه ها و توزیع آب در امامیه غربی

اجرای شبکه توزیع آب در مساحتی حدود ۶۲۰ هکتار از دیگر پروژه های انجام شده می باشد .شرکت الهیه ضمن اجرای شبکه های توزیع آب اراضی متعلق به سهامداران خود در امامیه ، طي قراردادی با سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی ، اجراي شبكه توزیع آب اراضي اماميه غربی را نیز به عهده گرفت . این پروژه ها از سال ۱۳۸۴ آغاز و در اوایل سال ۱۳۸۸ به اتمام رسید.