اجراي شبكه ها و توزیع آب در امامیه غربی

اجرای شبکه توزیع آب در مساحتی حدود 620 هکتار از دیگر پروژه های انجام شده می باشد .شرکت الهیه ضمن اجرای شبکه های توزیع آب اراضی متعلق به سهامداران خود در امامیه ، طي قراردادی با سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی ، اجراي شبكه توزیع آب اراضي اماميه غربی را نیز به عهده گرفت . این پروژه ها از سال 1384 آغاز و در اوایل سال 1388 به اتمام رسید.