اجرای شبکه توزیع برق

اجرای شبکه توزیع برق حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی الهیه ، در محلات یک الی پنج، از دیگر پروژه های شرکت می باشد . این عملیات از سال ۱۳۸۲ آغاز گردیده و طبق توافقات انجام گرفته در سال ۸۳ به شرکت توزیع برق مشهد تحویل داده شده است.