اجرای شبکه توزیع برق

اجرای شبکه توزیع برق حدود 180 هکتار از اراضی الهیه ، در محلات یک الی پنج، از دیگر پروژه های شرکت می باشد . این عملیات از سال 1382 آغاز گردیده و طبق توافقات انجام گرفته در سال 83 به شرکت توزیع برق مشهد تحویل داده شده است.