اتمام ساخت و تحویل واحدهای مجتمع مسکونی صبای 14

با توجه به تكميل پروژه مذكور و اعلام تحويل به مالكين محترم در بهمن سال 1401 …