بازديد اعضاي محترم هيات و بازرس از پروژه صباي 14

با توجه به تكميل پروژه مذكور و اعلام تحويل به مالكين محترم، بازديدي در روز سه شنبه مورخ 18 / 11 / 1401 توسط اعضاي محترم هيات مديره و بازرس و مديرعامل در حضور مديريت فني شركت و مدير پروژه برگزار گرديد.اين پروژه داراي تعداد 23 واحد با زير بناي 4150 مترمربع در 7 سقف اجرا  و آماده بهره برداري است و هم اكنون در  حال تحويل واحد ها به مالكين مي باشد.