برگزاري مجمع عمومي عادي شركت توسعه و آينده الهيه (عملكرد سال 1401)

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت توسعه و آينده الهيه پيرو اطلاع رساني قبلي و با حضور همه اعضا در روز سه شنبه مورخ 19 ارديبهشت 1402 ساعت 16 در محل دفتر مركزي شركت آباداني و مسكن الهيه خراسان برگزار گرديد.

در ابتدا پس از تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد، جناب آقاي دكتر حسيني سرچشمه دستور كار جلسه مجمع را قرائت و فرمودند بر اساس ماده ۸۴ قانون تجارت و حضور حداكثري سهامداران، جلسه رسميت يافته و سپس جلسه در اختيار رياست مجمع آقای هادی برجی قرار گرفت و ايشان از مديرعامل محترم تقاضاي ارائه گزارش نمودند.

آقاي هاتفي مديرعامل محترم شركت توسعه و آينده الهيه به نمايندگي از هيات مديره، گزارش هيات مديره به مجمع را قرائت و در ادامه بازرس محترم گزارش بازرسي را قرائت نمودند، سپس با توجه به سوالات ايشان و ساير موارد مطروحه، مديرعامل و هيات مديره توضيحات كامل را ارائه نمودند.

پس از آن صورت هاي مالي سود و زيان، تعيين روزنامه كثير الانتشار، سود قابل تقسيم، حق الجلسه اعضاي هيات مديره و حق الزحمه بازرس به تصويب مجمع رسيد.

در ادامه با توجه به اتمام دوره دو ساله هيات مديره، فرآيند برگزاري انتخابات صورت پذيرفت كه با انجام راي گيري، آقايان صابري فر و  حسيني سرچشمه و عبدالهي، به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره و آقاي شيردل به عنوان عضو علي البدل و آقاي جهانشاهي به عنوان بازرس اصلي و آقاي رضوي به عنوان بازرس علي البدل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.

در پايان مجمع محترم تكليف نمود:

مقرر شد مطابق قانون تجارت 10درصد سود عملكرد 1401 به مبلغ 21/929/000/000 ريال توزيع و در اختيار شركت الهيه و مابقي به صورت انباشته براي پشتيباني از سهام و سهامگرداني در اختيار شركت قرار گيرد.

جلسه در ساعت 17 با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه يافت.