برگزاري مجمع عمومي عادي شركت عمران گستر الهيه (عملكرد سال 1401)

برگزاري مجمع عمومي عادي شركت عمران گستر الهيه (عملكرد سال 1401)

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت عمران گستر الهيه در روز سه شنبه مورخ 19 ارديبهشت 1402 ساعت 14 پيرو اطلاع رساني قبلي با حضور همه اعضاء در محل دفتر مركزي شركت آباداني و مسكن الهيه خراسان تشكيل گرديد. در ابتدا پس از تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد، جناب آقاي دكتر حسيني سرچشمه دستور كار ج...

خواندن ادامه

برگزاري مجمع عمومي عادي شركت توسعه و آينده الهيه (عملكرد سال 1401)

برگزاري مجمع عمومي عادي شركت توسعه و آينده الهيه (عملكرد سال 1401)

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت توسعه و آينده الهيه پيرو اطلاع رساني قبلي و با حضور همه اعضا در روز سه شنبه مورخ 19 ارديبهشت 1402 ساعت 16 در محل دفتر مركزي شركت آباداني و مسكن الهيه خراسان برگزار گرديد. در ابتدا پس از تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد، جناب آقاي دكتر […]

خواندن ادامه